Miljödiskurser i två svenska resetidningar - Trepo

4658

Diskurser om undervisning för hållbar utveckling på ett

En diskursanalys fokuserar därför hur saker och ting begripliggörs och vad det får för effekter. Thompsons begrepp har inspirerat den kritiska diskursanalys som genomförs i avhandlingen och används för att tydliggöra de verbala och textuella utsagornas övertygande karaktär. Diskursanalys i praktiken är en tydlig och informativ bok i konsten att arbeta med olika diskursanalytiska strategier. Boken riktar sig till studenter och forskare inom samhälls- och beteendevetenskap. Bidragen i boken ger exempel på möjliga och konkreta vägar till ett färdigt diskursanalytiskt arbete. Efter läsningen blir diskursanalysen ännu mer lockande att använda. Diskursanalys I den här boken vill författarna visa diskursanalysens bredd genom att ta upp tre perspektiv på fältet: diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi.

Diskursanalys exempel

  1. Nifa rnfa
  2. Per olov petrén
  3. Sparvagn goteborg karta
  4. Game done quick
  5. Semiotisk analyse

Man tittar på det som sägs, och också hur det sägs. Man kan till exempel räkna ord, och på så vis komma fram till vad som texten verkar vilja framhäva. C- Uppsats Socialt arbete VT-12 Abstract Titel: En kritisk diskursanalys av svenska dags- och kvällstidningars framställande av ADHD Författare: Lina Flemström & Jonna Lahti Handledare: Dina Avrahami Nyckelord: ADHD, massmedia, kritisk diskursanalys, stigma, kategorisering Sammanfattning Syftet med detta examensarbete är att studera hur ADHD framställs i svensk massmedia. 21 Diskursanalys är en bred term för att studera de sätt på vilka språk används mellan människor, både i skriftliga texter och talade sammanhang. Medan andra delar av språkstudier kan titta på enskilda delar av språket, såsom ord och fraser (grammatik) eller de bitar som utgör ord (lingvistik), ser diskursanalys vid ett löpande samtal som involverar en högtalare och lyssnare (eller 2012-03-18 6.2 Kritisk diskursanalys Spelfilmerna Gökboet och Shutter Island är ett par exempel hämtade från populärkulturen där ECT framställs som ett barbariskt straff, där makten iklädd den vita rocken vill disciplinera den annorlunda och oliktänkande. Diskurser skapar kunskap, och en viktig tanke i begreppet, och i analyser av diskurser, är att denna kunskap utgör vår verklighet. Om den rådande diskursen säger, om vi vet att, det – till exempel – är hälsosamt att dricka mjölk, så är det en del av vår verklighet.

Boken riktar sig till studenter och forskare inom samhälls- och beteendevetenskap.

Diskursanalys som teori och metod av Marianne Winther

Inom dessa fält är begreppet "diskurs" i sig självt utsatt för diskurs, alltså debatterat på basis av specialiserad kunskap. Pragmatisk diskursanalys av praktiknära texter En analys av meningsskapandets institutionella innehåll och villkor Mikael Quennerstedt Pragmatic discourse analysis. In this article, a way to study subject con-tent through analysis of practice near texts (for example local curriculum documents) is presented.

Diskursanalys - WordPress.com

Diskursanalys exempel

Rebelliska organi diskursanalysen, kombinerat med att den är lämplig för flera olika typer av frågeställningar gör metoden än mera lockande. Man kan t.ex. göra en kritisk analys för att visa hur maktrelationer upprätthålls på samhällelig och/eller personlig nivå, man kan undersöka hur människor skapar mening i sin interaktion med varandra En diskursanalys av ett begrepp i tiden. Författare: Emma Hallgren och Malin Johansson Nyckelord: Mångfald, socialkonstruktionism, diskursanalys, postkolonialism, arbetsgrupper. Uppsatsens syfte är att analysera och dekonstruera begreppet mångfald och hur det används och skapas i relation till arbetsgrupper inom socialt arbete i Göteborg. jag därför genom en kritisk diskursanalys undersöka hur hemlösa framställs i media. Genom att göra en diskursanalys vill jag fokusera på vad som framförs i de mediala reportagen och hur det framförs, vilka perspektiv som dominerar och därmed kan ses som syrande diskurser (Thörn 2004 s.24).

Diskursanalys exempel

Diskursperspektivet vill belysa hur maktstrukturer skapar texter/representationer som är ideologiskt färgade. Ett exempel är information från läkemedelsbolag.
Visuell identitet manual

Diskursanalys exempel

Diskursanalyse: Et eksempel | Samfundsfagsportalen Diskursanalys inom språkvetenskapen Diskurs (eng. Discourse) inom språkvetenskapens olika delområden gäller såväl tal och skrift som multimodal kommunikation . Språket i arbete/verksamhet är i fokus med såväl aktörer inom ett språkområde, till exempel det svenska, som inom en global kontext [ 4 ] . Malin Roitman, docent i franska, ger en introduktion till diskursanalys, föreslår olika ämnesval och förklarar metodfrågor kring uppsatsen, som t.ex. problem av dessa, till exempel användarpolicyer och organisationspolicyer, varit framträdande. Inom fältet ryms även kultur- och litteraturpolitiska spörsmål. Dessa lyfts fram av forskare som, bland andra, Jenny Johannisson och Linnéa Lindsköld.

6 Man överlåter åt motståndaren att bevisa att ens egen ståndpunkt är orimlig. I själva verket är regeln att det alltid är den som hävdar en ståndpunkt som har bevisbördan. Den explicit valda heterosexuella kontexten kunde till exempel ha kompletterats med en studie av våld i nära samkönade relationer. Det finns ett gap mellan samkönat våld och ett strukturellt angreppssätt som fokuserar mäns våld mot kvinnor. Detta gap hade en diskursanalys enligt min mening kunnat överbrygga.
Manager bio

Det finns ett gap mellan samkönat våld och ett strukturellt angreppssätt som fokuserar mäns våld mot kvinnor. Detta gap hade en diskursanalys enligt min mening kunnat överbrygga. Läs först denna inledning. I flera år har en och samma fråga återkommit bland sökmotortermerna i bloggstatistiken: ”Vad betyder materialism?” Formuleringen har varierat men ofta varit just denna. Det ser ut som om samma person ständigt söker svaret på denna fråga. (Jag utgår från att den gäller filosofisk materialism och inte ”intresse för ägodelar”.) Jag vill göra en diskursanalys på mitt material.

Språket i arbete/verksamhet är i fokus med såväl aktörer inom ett språkområde, till exempel det svenska, som inom en global kontext [ 4 ] . Malin Roitman, docent i franska, ger en introduktion till diskursanalys, föreslår olika ämnesval och förklarar metodfrågor kring uppsatsen, som t.ex.
Plate nrv
Diskursanalys - DiVA

hur hemlöshet skildras. Litteraturen ger exempel på hur olika aktörer är med och formar de diskurser som för tillfället är rådande. Texterna ger även exempel på implicita motiv som kan fungera som drivkrafter i vissa diskursiva inriktningar. En kort historisk tillbakablick på hur Till skillnad från till exempel analys av innehåll som fokuserar på en direkt manifestation av ett koncept och gånger det upprepas, diskursanalys uppmärksammar vissa element som strukturerar vardagsspråk, som ironi den dubbla meningen, metaforerna, konsekvenserna eller själva sammanhanget, bland annat som kan redogöra för relationer som är implicita eller latenta. Uppsatsen är en diskursanalys med mångfaldsbegreppet i fokus.


Suominen oyj investor relations

Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ - SBU

Man kan t.ex. göra en kritisk analys för att visa hur maktrelationer upprätthålls på samhällelig och/eller personlig nivå, man kan undersöka hur människor skapar mening i sin interaktion med varandra En diskursanalys av ett begrepp i tiden. Författare: Emma Hallgren och Malin Johansson Nyckelord: Mångfald, socialkonstruktionism, diskursanalys, postkolonialism, arbetsgrupper.